Dla wszystkich potrzebujących wyjaśnienia zagadnień, zapraszam do przeczytania.

komunikacja alternatywna, to każde działanie mające na celu umożliwienie przekazu osobie, która nie posługuje się mową werbalną w ogóle lub w stopniu utrudniającym zrozumienie osobom z otoczenia. Osoby, których komunikacja jest wspierana mogą się posługiwać znakami manualnymi (gestami, np.: systemu Makaton), znakami graficznymi (symbole Makaton, PCS, Bliss, zdjęcia, rysunki odręczne) lub znakami przestrzenno-dotykowymi (miniatury lub elementy przedmiotów). Dzięki takim działaniom, osoby niekomunikujące werbalnie mogą decydować o sobie i stawać się osobami niezależnymi; mogą dokonywać wyborów, informować o rzeczach dla nich istotnych, decydować, zagawać pytania, wymieniać opinie.

technologie wspomagające, to każda pomoc osobie niepełnosprawnej i/lub niekomunikującej werbalnie angażująca takie wykorzystanie komputera, urządzeń elektyrycznych lub elektronicznych, które będzie skutkowało zniesieniem barier otoczenia i zwiększeniem niezależności. W celu zniesienia barier komunikacyjnych, można wykorzystać syntezatory mowy instalowane na komputerach, tabletach lub smartfonach, aplikacje do organizowania słownictwa, a także alternatywne myszy komputerowe. 

Początek strony